QE

Energy Saving Seminar at Vietnam Electricity National Company (EVN), in Hanoi Vietnam

On March 26th, 2013, an Xplate® seminar on energy saving for power stations at Vietnam Electricity National Company (EVN) of The Government of Vietnam, in Hanoi, Vietnam

 

energy saving for power stations  energy saving for power stations

 

Giải pháp nào để tiết kiệm năng lượng cho nhà máy nhiệt điện
http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Giai-phap-nao-de-tiet-kiem-nang-luong-cho-nha-may-nhiet-dien-115-109-3227.aspx